ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.94) ผ่านอินเทอร์เน็ต ปีภาษี 2562 ได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2562
** กรณีมีภาษีต้องชำระ กรุณาตรวจสอบเวลาให้บริการของแต่ละช่องทางของหน่วยรับชำระภาษี **


8, 9, 10 และ 11 บน Windows บน Windows บน Windows บน Windows
1111, 1161