** กรณีมีภาษีต้องชำระ กรุณาตรวจสอบเวลาให้บริการของแต่ละช่องทางของหน่วยรับชำระภาษี **


8, 9, 10 และ 11 บน Windows บน Windows บน Windows บน Windows
1111, 1161