ขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.94
หากท่านมีความประสงค์ที่จะยื่นแบบฯ ท่านสามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
** กรณีมีภาษีต้องชำระ กรุณาตรวจสอบเวลาให้บริการของแต่ละช่องทางของหน่วยรับชำระภาษี **


8, 9, 10 และ 11 บน Windows บน Windows บน Windows บน Windows
1111, 1161