*การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
    ที่รองรับการยื่นรายงานบัญชีรับ-จ่ายของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ท่านสามารถยื่นแบบฯได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
    กรมสรรพากรขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

    **พิมพ์แบบได้เมื่อยื่นแบบสำเร็จ
  • - ยื่นแบบแล้ว มีเงินภาษีต้องชำระ : พิมพ์ใบเสร็จได้ ถัดจากวันที่ชำระภาษีแล้วประมาณ 2 วันทำการ
  • - ยื่นแบบแล้วไม่มีเงินภาษีต้องชำระ/มีเงินภาษีที่ขอรับคืน : พิมพ์ใบเสร็จได้ ถัดจากวันที่ยื่นแบบสำเร็จแล้วประมาณ 2 วันทำการ
8, 9, 10 และ 11 บน Windows บน Windows บน Windows บน Windows
more >