โปรดกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน
   
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ยื่นแทน) :

กรณีสถานประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ โปรดระบุเลขที่สาขาด้วย
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นสาขาที่ :  (สำนักงานใหญ่ กรอกสาขา 0)
ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นสาขาที่ :  (สำนักงานใหญ่ กรอกสาขา 0)

ชื่อผู้เสียภาษี (ผู้ยื่นแทน) :
(ไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ)