บริการค้นหารหัสผ่าน กรณีลืมรหัสผ่าน
สำหรับผู้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91/94 ปีภาษี 2562 ผ่านอินเทอร์เน็ต
โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ระบุข้อมูลส่วนบุคคล
        เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) :
* โปรดกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของท่าน
ตามที่ท่านแจ้งไว้ขณะที่ลงทะเบียน
        ชื่อ :
* โปรดกรอกชื่อของท่าน
โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ [คำแนะนำ]
        ชื่อกลาง :
* โปรดกรอกชื่อกลางของท่าน
(ถ้ามี)
        ชื่อสกุล :
* โปรดกรอกชื่อสกุลของท่าน
        วันเดือนปีเกิด :
/ / * โปรดกรอกวันที่ เดือน และปี พ.ศ.
ที่ท่านเกิด [คำแนะนำ]
2. ระบุคำถามที่ท่านเลือกไว้
        คำถาม : * กรุณาเลือกคำถาม และระบุคำตอบที่ท่านแจ้งไว้
ขณะที่ลงทะเบียน
        คำตอบ : *

3. กรณีที่ท่านลืม คำถาม และหรือ คำตอบ ขอให้ท่านเข้าสู่ระบบ "ขอรหัสผ่านใหม่"
  เพื่อท่านจะได้รหัสผ่านใหม่ในการยื่นแบบฯ