บริการตั้งรหัสผ่านใหม่ สำหรับผู้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91/94 ทางอินเทอร์เน็ต R25641208.01  


  เลือกประเภทการลงทะเบียน
  เลือกประเภทการลงทะเบียน(เพื่อขอรหัสผ่านใหม่)
  เลือกประเภทการลงทะเบียน(เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่)

  บุคคลธรรมดา
         สัญชาติไทย
         ต่างด้าว
  คณะบุคคล
  ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง