เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  *     เลขที่สาขา    
ประเภทแบบฯ  *  
หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบฯ  *    
NSN  *  
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน  *    
วันที่ชำระเงิน / นำส่ง  *  
เดือน / ปีภาษี *  /   
จำนวนเงิน  *    
 
พิมพ์อักขระตามรูป  *    

  
 
 
หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
                ข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินตั้งแต่วันที่ 1/1/2548 ถึง 31/7/2564
 
 
 
 
 
1111, 1161