ระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF)
 
คำแนะนำในการกรอก Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน*

 
กรมสรรพากรร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ยกระดับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้เสียภาษี
เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ด้วยการตรวจสอบ Laser ID หลังบัตรประชาชน

* โปรดระวังข้อผิดพลาดระหว่างเลขศูนย์ 0 และตัวอักษรโอ O

 ระบบรักษาความปลอดภัยโดย