ระบบยื่นคำร้องคำขออิเล็กทรอนิกส์
ระบุหมายเลขผู้ใช้งานเดียวกันกับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
เบราว์เซอร์ที่รองรับ :                 
คำแนะนำในการกรอก Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน*

 
กรมสรรพากรร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ยกระดับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้เสียภาษี
เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ด้วยการตรวจสอบ Laser ID หลังบัตรประชาชน

* โปรดระวังข้อผิดพลาดระหว่างเลขศูนย์ 0 และตัวอักษรโอ O