บริการยื่นแบบฯ ออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับ


แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ 91) ปีภาษี 2556


สิ้นสุดกำหนดเวลาบริการภายในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 แล้ว


ยื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลาได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา